Положення


Положення про учнівське врядування

комунального закладу «ЗШ І-ІІІ ступенів № 12 ВМР»

Сучасні умови розвитку суверенної, демократичної, правової держави вимагають формування якісно нового громадянина, здатного включитися в демократичні процеси, його адаптації до вимог сьогодення з урахуванням світових стандартів, підготовки до самостійного життя та використання свого потенціалу в інтересах суспільства, держави. Важливою складовою у вирішенні цих проблем є учнівське самоврядування, яке створюється і діє у закладі наоснові цього Положення. Дане Положення регламентує діяльність учнівського врядування комунального закладу «ЗШ І-ІІІ ступенів № 12 ВМР».

  1.  Загальні положення

1.1. Учнівське врядування у закладі, як процесс організації учнями життєдіяльності свого колективу, діє на  підставі Конституції України, Закону України «Про загальну середню освіту».

Учнівське врядування має варіативний характер, здійснюється на рівні як навчального закладу, так і  класу, гуртка, інших творчих об’єднань учнів.

1.2. Учнівське врядування базується на демократичних засадах у поєднанні з національними та загальнолюдськими принципами і спрямоване на:

– формування і розвиток соціально активної особистості, виховання патріота суверенної України з   глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості;

– забезпечення і захист прав інтересів учнів (вихованців), підвищення у них інтересу до знань;

– розвиток здібностей обдарованих учнів (вихованців) відповідно до їх нахилів;

– пропаганду здорового способу життя;

– запобігання негативним проявам в учнівському середовищі;

– організацію дозвільно-розважальної діяльності;

– створення творчих дитячих та молодіжних об’єднань за інтересами.

1.3. У своїй діяльності органи учнівського врядування керуються чинним законодавством України,  рішеннями органів освіти, у підпорядкуванні яких перебуває навчальний заклад Статутом навчального закладу та цим Положенням.

1.4. Учасниками учнівського врядування можуть бути всі учні навчального закладу, класу, гуртка та інших творчих об’єднань.

  1. Структура і організація роботи учнівського врядування

2.1. Початковий ступінь учнівського врядування закладу здійснюється на рівні класу, гуртка та інших творчих об’єднань, виший – на рівні навчального закладу.

2.2. Вищим органом учнівського врядування є загальна конференція, куди обираються представники від кожного класу (гуртка, творчого об’єднання), де затверджується Положення про учнівське врядування закладу, обирається виконавчий орган, визначається його структура і термін повноважень, заслуховується звіт. Загальні збори (конференція) проводяться не рідше одного разу    на рік.

2.3. Виконавчий орган учнівського врядування школи – кабінет міністрів обирається терміном на один рік         шляхом голосування на засіданні учнівського парламенту. Учнівське врядування діє у формі учнівського парламенту.

2.4. Кількісний склад виконавчого органу учнівського визначається пропорційно від кожного класу в   залежності відкількості V-ХІ класів та учнів у закладі.

2.5. Загальношкільна учнівська конференція шляхом таємного голосування обирає президента терміном на       один рік.

2.6. Перелік питань, що належить до компетенції виконавчого органу учнівського врядування та план роботи узгоджується з адміністрацією закладу.

2.7. Президент учнівського врядування координує роботу підрозділів, проводить засідання активу,здійснює контроль за виконавчою дисципліною, є членом педагогічної ради навчального закладу та бере участь в її роботі, де обговорюються питання учнівського врядування, проблемні питання життя учнівського колективута окремих учнів. Звертається з відповідними пропозиціями до адміністрації навчального закладу, батьківського комітету та Ради закладу.

2.8. Члени органів учнівського врядування зобов’язані бездоганно виконувати вимоги до учасників навчально-виховного процесу, які передбачені Положенням про загальноосвітній навчальний заклад; бути учасниками у всіх добродійних справах, захищати честь свого закладу та інтереси його учнів.

2.9 Позбавлення членства в органах учнівського врядування допускається у випадках, якщо член  виконавчого органу учнівського врядування:

– порушує правила внутрішнього розпорядку;

– не систематично виконує свої обов’язки;

– вибуває з навчального закладу.

2.10 У разі кількісної зміни в органах учнівського самоврядування учні повинні протягом десяти днів обрати іншого члена з того ж первинного осередку.

  1. Педагогічний колектив і учнівське врядування

Педагогічний колектив, керівництво навчального закладу сприяють організації і вдосконаленню учнівського врядування, надають необхідну інформацію про організацію навчально-виховного процесу, співпрацюють у вирішенні всіх питань життя колективу, надають учнівському активу всебічну допомогу.

3.1 Засідання виконавчого органу учнівського врядування проводиться не частіше одного разу на місяць і      вважається правомірним, якщо на засіданні присутні дві третини його членів.

3.2 На засідання виконавчого органу учнівського врядування можуть запрошуватись керівники первинних осередків, учні (за необхідністю), вчителі, представники адміністрації навчального закладу, батьки.

3.3 Гласність учнівського врядування забезпечується шляхом оперативного доведення інформації про   прийняті рішення через керівників первинних осередків та висвітленням цих питань через засоби інформації навчального закладу (пресу (стіннівки), повідомлення на спеціальному стенді оголошень тощо).

  1.   Первинні осередки в учнівському врядуванні

4.1 Головною структурною одиницею учнівського врядування є первинний колектив: клас, гурток та інші творчі об’єднання. Врядування у первинних осередках має аналогічну структуру відповідно до  структури виконавчого органу учнівського врядування навчального закладу.

4.2 Вищим органом учнівського врядування первинного осередку є збори (класу, гуртка та іншого творчого об’єднання), на яких шляхом голосування обирається голова, його заступник та відповідальні за окремі сфери діяльності.

4.3. Збори первинного осередку проводяться не менше одного разу на місяць. Після завершення різних видів роботи підводяться підсумки, планується робота на майбутнє.

  1.   Права і обов’язки членів органів учнівського врядування

5.1. Члени органів учнівського врядування мають права та обов’язки, якими наділені учні закладу, згідно з     законодавством України та Статутом закладу.

5.2. Члени учнівського врядування мають право:

– обирати і бути обраними до будь-якого органу учнівського врядування;

– звертатися до будь-якого органу учнівського врядування і отримувати відповідь по суті питань.