Положення


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО УЧНІВСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ 

 І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Учнівський парламент – це спосіб залучення здобувачів освіти до систематичної участі у навчально-виховному процесі закладу освіти.
 2. Учнівське самоврядування — самостійна діяльність здобувачів освіти, яка відбувається за координації відповідального педагогічного працівника.
 3. Учнівський парламент у комунальному закладі «Вінницький ліцей №12» створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності його членів, законності та гласності і представляє спільні інтереси щодо самоорганізації виконання поставлених завдань.
 4. Учнівський парламент має на меті залучення здобувачів освіти комунального закладу «Вінницький ліцей №12» до активної участі в освітньому процесі, підвищенню любові до праці і навчання, розвитку самостійності й ініціативи, почуття громадянської відповідальності.
 5. Статус учнівського парламенту закладу освіти визначається Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про місцеве самоврядування», «Про об’єднання громадян», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», Декларацією прав дитини, Європейською хартією місцевого самоврядування, Європейською хартією про участь молоді в муніципальному та регіональному житті та іншими нормативно-правовими актами, цим Положенням.
 6. Відповідно до Закону України «Про освіту», громадське самоврядування в закладі освіти — це право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в закладі освіти, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді та в управлінні закладом освіти у межах повноважень, визначених законом та установчими документами закладу освіти.

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ УЧНІВСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

 • Залучення здобувачів освіти до прийняття рішень;
 • Захист прав та інтересів здобувачів освіти;
 • Реалізацій інтересів здобувачів освіти, підтримка їхніх здібностей, прав та свобод;
 • Налагодження контактів та реалізація спільних проектів, ініційованих здобувачами освіти;
 • Об’єднання здобувачів освіти для задоволення та захисту їх законних та соціальних, творчих, вікових, оздоровчо-спортивних та інших спільних інтересів;
 • Забезпечення активної участі здобувачів освіти в органах самоврядування;
 • Створення умов щодо саморозвитку та самореалізації особистості;
 • Формування організаторських вмінь, підвищення соціальної активності;
 • Здійснення діяльності спрямованої на задоволення соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів;
 • Виховання поваги до загальнолюдських цінностей, прав людини, історичних, культурних, національних особливостей України, її природи;
 • Створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурний традицій, художніх промислів і ремесел;
 • Створення умов для самооцінки здобувачів освіти;
 • Проведення профорієнтаційної роботи серед шкільної молоді;
 • Виховання відповідальності кожного молодого громадянина перед суспільством і державою.

III. СТРУКТУРА І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ УЧНІВСЬКОГОПАРЛАМЕНТУ

 1. Учнівський парламент є виконавчим органом учнівського самоврядування в комунальному закладі «Вінницький ліцей №12».
 2. Парламент обирається шляхом відкритого голосування на засіданнях учнівського самоврядування. Вибори членів парламенту і президента може здійснюватися кожного навчального року.
 3. Обраним до секторів учнівського парламенту може бути кожен здобувач освіти з 5-11 класу, що навчається у комунальному закладі «Вінницький ліцей №12», а також визнає Статут і дотримується вимог внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти.
 4. Не може бути обраним до Парламенту здобувач освіти, який порушує правила поведінки та правила внутрішнього розпорядку закладу освіти, не дотримується Статуту закладу та Положення про учнівський парламент.
 5. Здобувачі освіти можуть представляти свій клас у Парламенті закладу освіти декілька скликань підряд.
 6. Президент є головою учнівського парламенту комунального закладу «Вінницький ліцей №12» і виступає від його імені.
 7. Президент висуває кандидатури свого заступника та секретаря на затвердження парламенту.
 8. Засідання учнівського парламенту проводяться не менше одного разу на місяць і вважаються правочинними, якщо на них присутні не менше 2/3 обраних до його складу членів.
 9. Виконавчий орган учнівського парламенту приймає рішення більшістю голосів його членів.

IV.  ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

 1. Учнівський парламент комунального закладу «Вінницький ліцей №12» контролює:
 • поточну успішність здобувачів освіти, відвідування ними занять;
 • виконання режиму роботи та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти;
 • збереження майна, обладнання, устаткування, навчально-виробничих майстерень, лабораторій та кабінетів, підручників, наочних посібників тощо;
 • здійснення соціального захисту здобувачів освіти з малозабезпечених, багатодітних сімей та учнів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; інших пільгових категорій;
 • отримання пільг щодо використання об’єктів культури, фізкультури та спорту; пільг на проїзд по території України залізничним, водним, автомобільним, міським транспортом (крім таксі).
 1. Організовує:
 • чергування здобувачів освіти з самообслуговування;
 • домагається зразкового естетичного та санітарного стану у навчальних корпусах, кабінетах, майстернях, лабораторіях.
 • допомогу майстрам виробничого навчання, класним керівникам, іншим учителям вирішувати питання щодо поведінки здобувачів освіти та успішності
 1. Бере участь:
 • у створенні сприятливих умов для гармонійного розвитку здобувачів освіти;
 • у задоволенні потреб та добровільному виборі виду діяльності не забороненому чинним законодавством;
 • у творчій, культурологічній, спортивній і оздоровчій діяльності, а саме: в організації та проведенні конкурсів професійної майстерності, олімпіад, предметних тижнів, спартакіад, оглядів знань, конференцій, позаурочної гурткової роботи і т.д.;
 • у профілактиці проти жорстокості, насильства в сім’ях і учнівському колективі, психологічній і фізичній реабілітації здобувачів освіти, які потрапили в екстремальні ситуації.
 • здійснює профілактичну роботу щодо запобігання наслідків негативних явищ та подолання їх, в тому числі профілактики наркоманії, захворювання на СШД та профілактики булінгу.
 • встановлює зв’язки із соціальними службами, громадськими організаціями по роботі з молоддю.

До компетенції органів учнівського парламенту належать:

 • представляти та захищати міжособистісні інтереси здобувачів освіти та членів учнівського самоврядування перед адміністрацією закладу освіти;
 • забезпечувати відповідальність за ведення та збереження документації;
 • розробляти та затверджувати плани роботи учнівського самоврядування на тематичні місячники та тижні;
 • скликати загальні засідань здобувачів освіти та старостату;
 • здійснювати керівництво діяльністю учнівським парламентом в межах компетенції, яка визначається цим Положенням.

V. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ УЧНІВСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

 1. Члени учнівського парламенту мають права та обов’язки, якими наділені здобувачі освіти закладів загальної середньої освіти згідно із законодавством України.
 2. Учнівський парламент комунального закладу «Вінницький ліцей №12» має право звертатися до адміністрації з пропозиціями і заявами, пов’язаними з вирішенням завдань, передбачених основними напрямами діяльності учнівського самоврядування, одержувати інформацію з питань, що відносяться до їх компетенції.
 3. Члени учнівського парламенту мають право вносити зміни і доповнення до

«Положення про учнівський парламент комунального закладу «Вінницький ліцей №12».

 1. Президент учнівського парламенту має право брати участь в роботі педагогічної ради, ради профілактики.
 2. Обов’язки учнівського парламенту:
 • чітко дотримуватися цього Положення;
 • виконувати рішення і вимоги адміністрації, що спрямовані на досягнення мети і вирішення завдань закладу освіти.
 1. Члени учнівського парламенту з метою виконання своїх обов’язків мають право:
 • знайомитися з перспективними і поточними планами роботи комунального

закладу «Вінницький ліцей №12» ;

 • звертатися до директора і його заступників з питаннями щодо діяльності комунального закладу «Вінницький ліцей №12»  і вносити свої пропозиції;
 • брати активну участь та ініціювати перевірки роботи підприємств громадського харчування, бібліотеки та ін.;
 • безперешкодно заходити з цілями, пов’язаними з виконанням своїх громадських обов’язків, до навчального корпусу та в службові приміщення.

VI. СКЛАД ТА СТРУКТУРА УЧНІВСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ, ЙОГО ПОВНОВАЖЕННЯ

Учнівський парламент є керівним органом учнівського самоврядування комунального закладу «Вінницький ліцей №12». До його складу входять голови секторів, з яких обирається:

 • Президент учнівського парламенту;
 • Прем’єр міністр учнівського парламенту;
 • Секретар президента;
 • «Міністр культури»;
 • «Міністр освіти і науки»;
 • «Міністр внутрішніх справ та інформації»;
 • «Міністр екології»;
 • «Міністр здоров’я та спорту»;
 • «Міністр праці та профорієнтації»;
 • «Міністр національно-патріотичного виховання»;
 • «Міністр дисципліни та порядку»

Рада учнівського парламенту відповідає за роботу учнівського парламенту в цілому в закладі освіти, контролює роботу «Міністерств».  До складу Ради входять:

 • заступник директора з виховної роботи;
 • педагог-організатор;
 • президент учнівського парламенту;
 • практичний психолог;
 • прем’єр міністр учнівського парламенту; секретар президенту учнівського парламенту; • «Міністри» учнівського парламенту.
 1. Президент учнівського парламенту очолює учнівський парламент комунального закладу «Вінницький ліцей №12» та координує його роботу.
 2. Прем’єр міністр учнівського парламенту контролює виконання єдиних педагогічних вимог в закладі освіти, контролює роботу «Міністрів», звітує на зборах Ради учнівського парламенту, про проведену роботу усіх 8-ти «Міністерств».
 3. «Міністерство національно-патріотичного виховання» (National Circle) організовує та проводить заходи присвячені відзначенню тематичних державних свят, пам’ятних дат та відомих історичних діячів, письменників, художників, композиторів України та наших земляків.
 4. «Міністерство культури» (Party Time) займається організацією екскурсій, допомогою в організації та проведенні різних концертів та конкурсів, інших позаурочних культурно масових заходів в закладі освіти.
 5. «Міністерство освіти і науки» (Clever Land) контролює успішність здобувачів освіти, допомагає у організації та проведенні олімпіад, предметних тижнів, бібліотечних виставок, виховних годин, майстер-класів за професіями для здобувачів освіти.
 6. «Міністерство внутрішніх справ та інформації» (Justice Word); відслідковує відвідування старостату; організовує висвітлення інформації про події та заходи, що відбуваються у закладі на радіо та соціальних мережах.
 7. «Міністерство екології» (Eko Planet) контроль чистоти і порядку у класах; веде профілактику куріння на території закладу освіти, допомагає в поліпшенні зовнішнього вигляду фасаду та внутрішнього двору закладу освіти, організовує висадки рослин, дерев, створення клумб.
 8. «Міністерство здоров’я та спорту» (Life Power) допомагає в організації команд з баскетболу, футболу, волейболу, футболу для здобувачів освіти, формування груп підтримки, вибір кращих гравців з команд для створення найсильнішої команди центру з кожного виду спорту, вибір капітанів команд, допомагає в організації різних спортивних конкурсів.
 9. «Міністерство праці та профорієнтації» (Open Yourself) допомогає молоді у визначенні майбутньої професії, популяризації актуальних і перспективних робочих професій, організовує екскурсії до міських, обласних центрів зайнятості, зустрічі учнів загальноосвітніх навчальних закладів з учнями професійно-технічних навчальних закладів і студентами ВНЗ, із представниками різних професій, потенційними роботодавцями.
 10. «Міністерство дисципліни та порядку» контролює дотримання  учнями  дисципліни  в  позаурочний  час, організовує  чергування  учнів  під  час  проведення  свят,  масових  заходів,  вечорів  відпочинку, проводить  рейди – перевірки  дотримання  учнями  правил  поведінки  в  школі,  санітарного  стану  у  класах;
 11. Міністерство може бути утворене із здобувачів освіти 5-11 класів закладу освіти.
 12. Голова «Міністерства» (міністр) обирається відкритим голосуванням із числа членів учнівського парламенту. Термін повноваження міністра визначає президент учнівського самоврядування закладу освіти.
 13. Робота учнівського парламенту та міністерств регулюється річним планом роботи.
 14. Адміністрація закладу освіти може делегувати учнівському парламенту повноваження щодо реалізації відповідних програм (напрямків роботи); у цьому випадку вона здійснює контроль за реалізацією даних повноважень.

VII. КЕРІВНІ ОРГАНИ УЧНІВСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

 1. Найвищий орган учнівського парламенту – загальне засідання здобувачів освіти , яке скликається не менш, як один раз на рік.
 2. Позачергові засідання скликаються на вимогу Ради учнівського самоврядування.
 3. До компетенції Ради з включення в порядок денний загальних засідань учнівського парламенту входять наступні питання:
 • внесення змін та доповнень до Положення «Про учнівське самоврядування», затвердження їх;
 • заслуховування звітів президента, віце-президента та прем’єр-міністра учнівського парламенту та затвердження їх;
 • оцінка діяльності учнівського парламенту закладу освіти;
 • прийняття рішень про реорганізацію, вибори, перевибори керівників міністерств учнівського парламенту;
 • вибори прем’єр міністра, секретаря президента, міністрів учнівського парламенту та членів учнівського парламенту (старости класів) обираються більшістю голосів на альтернативній основі;
 • засідання учнівського парламенту можуть вирішувати й інші питання пов’язані з його діяльністю.
 1. Головою учнівського парламенту комунального закладу «Вінницький ліцей №12» обираються здобувачі освіти на законних підставах, які досягли 14-ти річного віку.
 2. Головами міністерств учнівського самоврядування закладу освіти можуть бути особи від 14-ти років і старші.
 3. Час і місце проведення загальних засідань учнівського парламенту оголошується не пізніше, як за два тижні до їх скликання.
 4. Питання про зміну складу учнівського парламенту закладу освіти вирішується на загальному засіданні старост або їх заступників.

VIII. ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УЧНІВСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

 1. Президент учнівського парламенту комунального закладу «Вінницький ліцей №12» узгоджує план роботи Ради учнівського парламенту на навчальний рік.
 2. Президент учнівського парламенту комунального закладу «Вінницький ліцей №12» обирається із членів учнівського парламенту відкритим голосуванням більшістю голосів на альтернативній основі та затверджуються наказом по закладу.
 3. Президент учнівського парламенту комунального закладу «Вінницький ліцей №12» має такі повноваження:
 • скликає позачергові вибори учнівського парламенту;
 • представляє інтереси учнівського парламенту в стосунках з адміністрацією закладу освіти, бере участь у засіданнях педагогічних рад, ради профілактики з питань, які їх стосуються;
 • у межах своєї компетенції дає доручення та розпорядження, обов’язкові для всіх членів учнівського парламенту;
 • виходить з пропозиціями до керівництва закладу освіти про оголошення подяк, нагородження грамотами, цінними подарунками, грошовими винагородами кращих здобувачів освіти;
 • направляє листи подяки за місцем проживання батьків здобувачів освіти;
 • виходить з пропозиціями до педагогічної ради закладу освіти про відрахування здобувачів освіти, які не виконують єдиних педагогічних вимог і т.д.
 • здійснює іншу діяльність у межах своїх повноважень згідно цього Положення.

 ІХ. ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 Вибори Президента учнівського самоврядування проводяться за принципом загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні.

 1. Виборчий процес здійснюється на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів 8-10 класів закладу.
 2. Вибори Президента учнівського самоврядування закладу є загальними: право обирати мають учні 5-11 класів закладу.
 3. Для проведення голосування створюється виборча комісія:
 • складає списки виборців;
 • встановлює форму виборчого бюлетеня;
 • проводить реєстрацію кандидатів у президенти учнівського самоврядування; – встановлює результати виборів і оголошує їх.

РОЗДІЛ X.  ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 Положення про учнівське самоврядування комунального закладу «Вінницький ліцей №12» розробляється педагогічним колективом, обговорюється на засіданнях педагогічних рад за участю представників учнівського парламенту і затверджуються наказом по закладу освіти.

 1. До Положення можна вносити зміни та доповнення відповідно до специфіки роботи закладу освіти. Усі доопрацювання його обговорюються на педагогічних радах та затверджуються наказом по закладу освіти.
 2. На всіх засіданнях учнівського парламенту ведуться протоколи і зберігаються відповідний час згідно чинного законодавства.